Company Code of Ethics

LOCKER spol. s r.o. (ďalej len „Spoločnosť“) sa týmto kódexom zaväzuje k etickému konaniu a k čestnosti svojich podnikateľských zámerov. Tento kódex správania je záväzným dokumentom odvodeným od našich ¬firemných hodnôt a platí pre všetkých zamestnancov spoločnosti. Stanovuje zásady vzájomného správania sa spoločnosti, zamestnancov i subjektov z externého prostredia.

1. Ochrana dobrého mena a majetku firmy
Zamestnanci sú povinní správať sa tak, aby šírili dobré meno Spoločnosti a chránili jej záujmy. Každý zamestnanec má povinnosť ochraňovať duševné vlastníctvo i materiálne bohatstvo fi¬rmy. Použitie majetku Spoločnosti, vrátane pracovného vybavenia, zásob, budov alebo iného majetku pre osobný prospech je zakázané, pokiaľ nie je výslovne dovolené dohodou medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Intelektuálne vlastníctvo je hodnotným aktívom a musí byť chránené pred neoprávneným použitím alebo prezradením. Takéto vlastníctvo zahŕňa obchodné tajomstvo, dôverné

informácie, autorské práva, ochranné známky, logá, ale taktiež zoznamy zákazníkov, obchodné príležitosti, produktové špeci¬fikácie, či sú vlastnené našou spoločnosťou alebo obchodnými partnermi.
2. Ochrana osobných údajov
Spoločnosť rešpektuje súkromie zamestnancov a zaväzuje sa chrániť ich osobné údaje. Osobné údaje sa spracúvajú v súlade so zákonom na ochranu osobných údajov a platných interných smerníc, ktoré z tohto zákona vyplývajú. Prístup k týmto údajom majú iba zamestnanci spoločnosti, ktorí majú na to oprávnenie a tieto informácie spracúvajú za účelom plnenia povinností spoločnosti. Berúc do úvahy ochranu súkromia a ochranu osobných údajov si spoločnosť vyhradzuje právo na prístup a monitorovanie počítačov a obrazové monitorovanie priestorov spoločnosti za účelom údržby informačných technológií, v ktorých sa osobné údaje spracovávajú, ako aj za účelom splnenia si svojich obchodných záväzkov alebo záväzkov vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov a interných smerníc.
3. Vzťahy v spoločnosti
Vzťahy v Spoločnosti sú založené na transparentnosti, otvorenej komunikácii, vzájomnej dôvere a rešpekte. Vzťahy k zamestnancom a medzi nadriadenými a podriadenými sú založené na úcte k dôstojnosti každého človeka a na rešpektovaní základných ľudských práv. Každý má právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti a na ochranu mena. Vedenie spoločnosti nezasahuje do súkromného a rodinného života zamestnancov, netoleruje žiadne psychické a fyzické násilie a motivuje svojich zamestnancov k vyjadrovaniu ich názorov a k otvorenej diskusii.
4. Diskriminačné praktiky
LOCKER spol. s r.o. odmieta diskrimináciu na základe pohlavia, rasy, vierovyznania, veku, zdravotnej spôsobilosti, sexuálnej orientácie, národnostného pôvodu alebo akéhokoľvek iného dôvodu chráneného zákonom. Spoločnosť vyžaduje, aby každý zamestnanec prispieval k
zlepšovaniu pracovného prostredia, rešpektovaním všetkých princípov a zásad, a zdržaním sa akéhokoľvek druhu diskriminácie.
5. Sexuálne obťažovanie
Sexuálne obťažovanie na pracovisku je zakázané. Sexuálne obťažovanie je defi¬nované ako nežiaduce sexuálne pokusy o zblíženie, akákoľvek žiadosť o sexuálnu priazeň, alebo akékoľvek iné nežiaduce verbálne alebo fyzické správanie sa sexuálnej povahy na pracovisku, rovnako ako iné podobné konanie, ktoré vytvára nepríjemné pracovné prostredie.
6. Bezpečnosť a zdravie
Spoločnosť dbá o vysokú úroveň zdravotnej a sociálnej starostlivosti o zamestnancov a vytvára podmienky pre bezpečné pracovné prostredie. Všeobecné zásady prevencie a základné podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na vylúčenie rizík a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia sú premietnuté do súvisiacich vnútorných predpisov. Spoločnosť zabezpečuje informovanosť zamestnancov o týchto smerniciach a tiež školenia týkajúce sa požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a o zlepšovanie pracovných podmienok je súčasťou plnenia pracovných úloh. Za plnenie úloh zodpovedajú vedúci zamestnanci spoločnosti na všetkých stupňoch riadenia v určenom rozsahu.
7. Prijímanie darov, korupcia
Zamestnanci nesmú požadovať ani prijať služby, dary alebo výhody od zákazníkov alebo dodávateľov, ktoré ovplyvňujú, alebo sa môže zdať, že ovplyvňujú konanie zamestnanca v zastupovaní spoločnosti. Dary a výhody môžu byť vymieňané na úrovni, ktorá neprekračuje obvykle rozšírené miestne zdvorilosti v súlade s etickou obchodnou praxou a príslušnými zákonmi. V prípade pochybností sa zamestnanci musia poradiť so svojimi nadriadenými alebo s vedúcim personálneho útvaru. Pri rokovaniach s našimi obchodnými partnermi uplatňujeme čestný prístup, ktorý je v súlade s antikorupčným správaním.
8. Ochrana životného prostredia
Všetci zamestnanci sú povinní pracovať v súlade so zákonmi a nariadeniami týkajúcimi sa ochrany životného prostredia, ktoré sa vzťahujú na ich pracovisko. Našimi podnikateľskými aktivitami vplývame na životné prostredie a preto sa zaväzujeme zlepšovať naše pôsobenie na životné prostredie prostredníctvom preventívnych opatrení a používať technológie priateľské voči životnému prostrediu. Stále pracujeme na zlepšovaní nášho environmentálneho správania sa a na zvyšovaní efektivity našich zdrojov.
9. Vzťah s obchodnými partnermi
Máme snahu uspieť v transparentnom trhovom prostredí. Nehľadáme konkurenčné výhody prostredníctvom nelegálnych alebo neetických praktík. Všetci zamestnanci musia pri styku s obchodnými partnermi vystupovať korektne, vyvarovať sa manipulatívnych praktík, zatajovaniu relevantných informácií, zneužitiu dôverných informácií, alebo akéhokoľvek nekalého jednania. Zákazníkom poskytujeme aktuálne, adekvátne, presné a zrozumiteľné informácie o našich produktoch a službách. Každý zamestnanec spoločnosti pristupuje k svojim povinnostiam tak, aby zvyšoval hodnotu poskytovaných produktov a služieb pre zákazníka. Zdieľame princípy etického správania, sociálnej angažovanosti a rešpektu voči životnému prostrediu s našimi dodávateľmi, subdodávateľmi a sprostredkovateľmi. Prezentujeme tieto zásady našim obchodným partnerom a motivujeme ich k dodržiavaniu rovnakých noriem aké dodržiavame my.
10. Konflikt záujmov
Konflikt záujmov vzniká, keď osobné záujmy zasahujú do povinností zamestnanca a jeho lojality k Spoločnosti a keď by svojou činnosťou mohol poškodiť alebo znevýhodniť Spoločnosť. Preto nesmieme vykonávať nijakú činnosť, ktorá by sa mohla označiť ako konflikt záujmov. Vedúci zamestnanec nesmie vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho alebo iného orgánu inej právnickej osoby s rovnakým alebo podobným predmetom podnikania, s výnimkou spoločností, na ktorých podnikaní sa naša Spoločnosť zúčastňuje. Podnikateľskú alebo inú zárobkovú činnosť, môže zamestnanec vykonávať len s predchádzajúcim súhlasom zamestnávateľa. Nikto nesmie využívať svoje o¬ficiálne postavenie v Spoločnosti na súkromné účely a musí sa vyhýbať vzťahom, ktoré prinášajú so sebou riziko korupcie a ktoré spochybňujú našu objektívnosť a nezávislosť pri výkone činnosti.


11. Nelegálne praktiky
Spoločnosť pri svojej činnosti dodržiava platné zákony a právne predpisy, čo tiež vyžaduje aj od svojich obchodných partnerov. Nepodieľa sa na nezákonnom obchode s produktami (tabakové výrobky, alkohol...) a na obchode s drogami. Spoločnosť zachováva dôvernosť informácií získaných v obchodných vzťahoch, neposkytuje ich tretím osobám a bráni ich zneužitiu.
12. Oznámenie neetického správania
Zamestnanci Spoločnosti sú povinní oznámiť akékoľvek porušenie alebo potenciálne porušenie Etického kódexu, o ktorom sa dozvedeli. Porušenie etického kódexu zamestnanci oznamujú svojmu priamemu nadriadenému, ďalšiemu vyššie nadriadenému podľa organizačnej štruktúry, alebo anonymne prostredníctvom schránky v priestoroch šatní. Oznámenie sa podáva ústne, telefonicky alebo písomne. Všetci, ktorým sa nahlasuje porušenie etického kódexu, sú povinní zaručiť oznamovateľovi anonymitu. Odhaliť anonymitu možno len so súhlasom oznamovateľa. Každý, komu bolo nahlásené porušenie etického kódexu, je povinný zaoberať sa hlásením a prijať riešenie v súlade so svojimi kompetenciami. Spoločnosť LOCKER spol.s r.o. nebude tolerovať žiadne postihy voči ľuďom, ktorí nahlásili problémy s dodržiavaním etického kódexu v dobrej viere.

V Michalovciach 16.04.2019

Vypracoval: Dana Bieliková

Schválil : Ing.Peter Lugoš